סדר הפרקים

סדר הפרקים מבוא 7 פרק ראשון מסגרת תיאורטית - צדק ושוויון 16 פרק שני שוויון בהזדמנויות 43 פרק שלישי העדפה מתקנת , שוויון הזדמנויות ואפליה הפוכה 80 פרק רביעי הדיון המשפ 0 י בהעדפה המתקנת 58 ו פרק חמישי העדפה מתקנת בישראל : מקרה מבחן 216 סיכום 243 ביבליוגרפיה 247 מפתח עניינים ושמות 255  אל הספר
הקיבוץ המאוחד