ד.אמת וענווה

ד . אמת וענווה אישיותו של רש " י התאפיינה בשתי תכונות הבולטות בכל יצירתו הספרותית ופעילותו הציבורית : ענווה ורדיפת האמת . שתי אלה שזורות זו בזו ולכן בחרתי לדון בהן יחד . בדיקת מקומן של הענווה ושל האמת במשנתו של רש " י נראית לכאורה תמוהה . בעשרות מקומות דיברו חכמים בשבחן של שתי התכונות האלה , ובספרות התלמודית לענפיה הן תוארו בהערכה נדירה , וכתרים רבים במיוחד נקשרו לראשה של הענווה . מה אם כן יכול היה לחדש חכם מאוחר שחי בימי הביניים בסוגיה הזאת ? ואכן , מבחינה עקרונית קשה למצוא חידושים מהותיים במשנתו של רש " י על מעלות הענווה והאמת ועל מקומן בחיי הפרט והכלל . לא אמנה כאן את התייחסויותיו הרבות של רש " י ביצירתו הענפה אל האמת והענווה . מטרתי העיקרית היא להצביע על שלושה קווים המאפיינים את יחסו אליהן : מקומן המרכזי בתודעתו ובעולמו המנטלי , יישומן ביחסיו עם הבריות ובהנהגת הציבור , ומעל הכול , מגמתו בפירושיו למקרא ולתלמוד לחנך את הבריות לסגל את התכונות האלה . על אף שמקומה של הענווה במשנתו האידאית של רש " י לא נידון עד עתה בספרות המחקר , העירו חוקרים בעבר על ענוותנותו האישית . וכבר עמדתי על כך ב...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי