ג.תפילה

ג . תפילה דבריו של רש " י בנושא התפילה עלו בקנה אחד עם אישיותו שהתאפיינה ברגישות רבה מאוד לסבל הזולת ולסבל האומה . אך טבעי הוא שהתפילה קנתה לה מקום רב ערך לא רק בעולמו האידאי של אדם כמו רש " י אלא גם בעולמו הרגשי . על הערך הגדול שהוא ייחס לה תעיד העובדה שהוא נמנע מתפילה בעת מחלתו מחשש שלא יוכל לכוון כראוי . הוא אף הורה לאחרים לעשות כן ואסר עליהם להתפלל בעת מחלתם . על כך העיד תלמידו המובהק , ר ' שמעיה ; היה ר ' [ רש " י ] אומר על החולה שאסור להתפלל , שמתוך כובד חליו עליו מטורף דעתו ואינו יכול לכוין עצמו כשהוא חולה . ואינו מתפלל אלא ק " ש [ קריאת שמע ] בלבד ' ) תחצו " ל , ' סימן ס ' ; תשובות רש " י , ' סימן צ . ( רק מי שהקפיד על כוונה יתרה בתפילתו ינהג כן בימי מחלתו . כך השיב רש " י גם בתשובה שנשלחה אליו בנושא הזה . יש לקשור לכך מעשה אחר שאף עליו העיד , ככל הנראה , ר ' שמעיה : ופעמים ראיתי את ר ' [ רש " י ] כשמביאין לפניו בשר [ ... ] או בשר מבוסם או ביצים מטוגנין בדבש , נוטל ומברך עליו "שהכל" קודם שיבצע "המוציא . " ואמר לי ר : ' "זה חביב עלי יותר מן הפת ונוח לי ליתן ברכותיו , לשבח את קונ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי