ג.נסים

ג . נסים בפירושיו למקרא בכלל , ולתורה בפרט , הרבה רש " י בסיפורי נסים שאירעו לעם ישראל , מהם המוצגים בו במפורש ומהם שאינם מסופרים בו . ייתכן שלמקצתם היה נימוק פרשני , אך אי אפשר לומר כן על כולם . מדובר במגמה אופיינית ולא בתופעה מקרית . רש " י תיאר גם נסים שמקורם בספרות המדרש , אף אם לא נזכרו ולא נרמזו בכתובים עצמם . בדרכו זו שונה רש " י מהרשב " ם , מאבן עזרא , מבכור שור , מהרד " ק ומהרמב " ן . המפרשים האלה התייחסו לנסים הנזכרים במפורש במקרא , ולעתים רחוקות בלבד הזכירו נסים שאין להם רמזים בכתובים , אף על פי שמקצת מן המפרשים האלה היו שקועים גם הם בעולמם של חז " ל והרבו להביא את דרשותיהם . כך עשה רש " י בתיאור דמויותיהם של האבות , בעיקר יעקב , וכך בתיאור מעשיו של משה ומלחמותיו ובתיאור דור המדבר , יהושע , מקצת השופטים , נביאי ישראל ואחרים . להלן כמה דוגמאות לדרך הזאת של רש " י בפירושיו לתורה ולנ " ך : א . בתיאור דור המדבר הרבה רש " י להתייחס לנסים יום יומיים שהתרחשו , לדעת הדרשנים , לעם ישראל במדבר והפכו את השהייה בו - ארץ מאובקת וצרובת שמש - לבטוחה , קלה ונעימה . פעמיים הדגיש רש"י את תרו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי