איסיים , אנשי המדבר המקדש כירושלים הוא כית ה' לו נאים המקדש צריו להיות מרכז מדיני יהודים הלניסטיים  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי