על 'התייוונותם' של החשמונאים

על 'התייוונותם' של החשמונאים מאת אוריאל רפפורט המונח 'התייוונות' הן הביטוי 'התייוונות' והן הדיון בו רווחים כספרות המחקר העוסקת במדינת החשמונאים . יש חוקרים הרואים במדינה החשמונאית מדינה הלניסטית , או לפחות מדינה שדמתה במידה רבה למדינות ההלניסטיות בנות זמנה , ויש הכופרים בכך . בין האחרונים יש המכחישים את עצם קיומה של השפעה הלניסטית על הליכות המדינה ואורחות החיים בארץ ישראל בתקופה זו , ויש המבקשים להמעיט בערכן של התופעות המצביעות על השפעה שכוו , ובכך להמעיט בחשיבותן בעיצוב המדינה , החברה והתרבות היהודית בארץ ישראל בימי השלטון החשמונאי . בעמדת אלה השוללים את חשיבות ההשפעה של התרבות ההלניסטית על מדינת חשמונאים , או הממעיטים בחשיבותה , יש לעתים מידה רבה של אפולוגטיקה . עמדה כזו , אם היא ננקטת מתוך עיקרון שבהשקפה יותר מאשר על בסיס המידע ההיסטורי שבידינו , פוגמת שלא לצורך במחקר ההיסטורי של הנושא . בירור נושא זה חייב להיעשות בלא דעות מוקדמות , בין שיוביל למסקנה שיש לראות ביהדות של תקופת החשמונאים תוצר יהודי מובהק וייחודי , בין שבירור זה יראה שהתרבות ההלניסטית השפיעה על התפתחות היהדות דאז ותרמה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי