תוכן העניינים

תוכן העניינים 9 הקדמה התקופה ומחקרה 15 משה דוד הר , שאלת הפריודיזציה של > מ » בית שני ותקופת המשנה והתלמוד בתולדות ישראל מתוך : גלות אחר גולה - מחקרים בתולדות עם ישראל , מוגשים לפרופסור חיים ביינארט למלאות לו שבעים שנה , בעריכת א ' מירסקי , א ' גרוסמן וי ' קפלן , ירושלים תשמ " ח , עמ' , 74-64 הוצאת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח 26 יהושע אפיון , מרד החשמונאים בהיסטוריוגראפיה המודרנית מתוך : י ' אפרון , חקרי התקופה החשמונאית , תל אביב תש " ם , עמ' , 40-15 הוצאת הקיבוץ המאוחד . הופיע לראשונה בקובץ : היסטוריונים ואסכולות היסטוריות , ירושלים תשכ " ג , עמ' , 143-117 בהוצאת החברה ההיסטורית הישראלית המקורות העתיקים 55 מנחם שטרן , התעודות בספרות היהודית של תקופת הבית השני מתוך : מחקרים בתולדות ישראל בימי הבית השני , בעריכת י ' גפני , מ " ד הר ומ י עמית , ירושלים תשנ " א , עמ' . 377-363 הופיע לראשונה בתוך : התקופה הסלווקית בארץ ישראל , תל אביב תש " ם , עמ' , 63-49 הוצאת הקיבוץ המאוחד 70 אריה כשר , הערות והארות על ייחודו ההיסטוריוגרפי של פילון מתוך : עיונים בהיסטוריוגרפיה , קובץ מאמרים בערי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי