פרק שביעי עוד מאיגרות הבעש"ט

פרק שביעי עוד מאיגרות הבעש"ט האיגרות שפורסמו בספר 'שגחי הבעש"ט' בספר 'שבחי הבעש " ט ' - שהוא , כאמור בפרקים קודמים , קובץ סיפורים הגיוגרפיים על הבעש " ט ועל מקורביו - כלל העורך , דב בער מליניץ , חמש מובאות מאיגרות שכתב הבעש " ט . כפי שנאמר בפרק השישי , ארבע ממובאות אלו קצרות ואינן אלא דבריו של ר ' דב בער , מפי השמועה , על תוכן האיגרות . במילים אחרות , אדם שקרא את האיגרת סיפר לר' דב בער מה היה בה ; ר' דב בער עצמו לא ראה טקסט כתוב . הואיל וכך , מוטב לסווג 'מובאות' אלו בקטגוריה של מסורות על הבעש " ט . שונים הדברים בנוגע למובאה החמישית , שהעורך הקדים לה את הדברים הבאים : 'ויש ת [ חת ] י [ די ] אגרת ששלח הבעש " ט להרב [ יעקב יוסף ] בז [ ה ] הל [ שון ] העתקה . ' כאן , שלא כבארבע המובאות האחרות , מציין ר' דב בער שהוא רושם דברים שראה בעותק כתב יד של האיגרת , ולא דברים ששמע מפי מסךן כלשהו . והרי נוסח האיגרת : שנכתב בעבר האגרו [ ת : [ מק [ הילת ] מעזיבוז לקנהילת ] נעמרוב רבתא , הני מילי בכתבה רצוא ושוב כמרא [ ה ] הבזק מרא [ ה ] הכהן א [ ב ] בנית ] ד [ ין ] דקנהילה ] ק [ דושה ] הנ " ] ל ] מעוז ומ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי