פרק שישי איגרת הקודש

פרק שישי איגרת הקודש הנםיון להבין היבטים שונים של חיי הבעש"ט מותנה במקורות העומדים לרשותנו . כאמור לעיל , בהקדמה , המקורות הקשורים בבעש"ט מעמידים את החוקר בפני בעיות מתודולוגיות חמורות . לא זו בלבד שהם מעטים יחסית ; אלא שמספרם ומידת הפירוט שלהם גדלו דווקא בפרק זמן של כחמישים שנה לאחר מותו של הבעש"ט . המקורות צמחו ברובם מתוך מסורות בעל פה , והרי זה מסד היסטורי רופף למדיי ; לפיכך , חוקרים הנדרשים לשאלה , איזה מידע מן המקורות מהימן ומאיזה מידע ניתן להתעלם בלב שקט , נוטים להכריע הכרעות בלתי שיטתיות . בפרקים אלה אני מתכוון למנות את המקורות השונים לחיי הבעש"ט , לאפיינם ולאמוד את משקלם ההיסטורי . החומר הנוגע לבעש"ט כתוב רובו עברית . הואיל וחומר זה היה תמיד נגיש , אך טבעי הוא שהוא מהווה בסיס לכל נסיון לתאר את הבעש"ט ההיסטורי . נראה לי שמן הראוי לדרג את המקורות בקבוצה זו על פי סולם יורד של מהימנות לכאורה , על יסוד סמיכותם בזמן לימי חייו של הבעש " ט וקרבתו היחסית של כותב המקור לבעש " ט . בראש הסולם הזה , אפוא , יעמדו מקורות שנכתבו בימי חייו של הבעש " ט על ידי הבעש " ט עצמו ; מתחתם יבואו כתבים שי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי