פרק רביעי מז'יבוז' - מקום בזמן ובמרחב

פרק רביעי מז'יבוז' - מקום בזמן ובמרחב התפתחותה של פודוליה ושגשוגה היחסי בימי חייו של הבעש " ט באים לידי ביטוי חלקי בתנאים ששררו בשלושת המקומות העיקריים שבהם נקשר שמו : המקום שבו בילה כמסופר את שנות ילדותו ואולי אף נולד שם , אוקופי ' ;( Okopy ) עיירת מגוריו לאחר מכן , טלוסטה ;( Tiuste ) והעיר שבה עשה במשך רוב שנות פעילותו הציבורית , מז ' יבוז ' . ( Mi אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי