ביבליוגרפיה וקיצורים

ביבליוגרפיה וקיצורים ארץ-ישראל מחורבן בית שני , א - ברס , צ , ' םפראי , ש , ' צפריר , י , ' שטרן , מ ' ( עורכים , ( ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי , א , ירושלים תשמ " ב . ארץ שומרון - אבירם , י' ( עורך , ( ארץ שומרון - הכינוס הארצי השלושים לידיעת הארץ , ירושלים תשל"ד . היהודים בעולם היווני רומי - צ ' ריקובר , א , ' היהודים בעולם היווני רומי , תל אביבירושלים תשל"ד . מדינת החשמונאים - רפפורט , א , ' רונן , י ' ( עורכים , ( מדינת החשמונאים , לתולדותיה על רקע התקופה ההלניסטית - קובץ מאמרים , תל אביב-ידושלים תשנ " ד . שיבת ציון - ימי שלטון פרם - תדמור , ח ' ( עורך , ( שיבת ציון - ימי שלטון פרס , תל אביב תשמ " ג . רשימת קיצורים Annie Ephigraphique AE- im Spiegel der Neuren Forschung , Berlin-New York . Aufstieg und Niedergang der romischen Welt , Geschichte und Kultur Roms ANRW-  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי