פרק ראשון מוצא השומרונים

פרק ראשון מוצא השומרונים שאלת מוצאם של השומרונים היא אחת הקושיות הסבוכות בחקר תולדותיה של העדה השומרונית . הקושי נובע בראש ובראשונה מאופי המקורות המתארים את ראשיתם של השומרונים , וכן מהיותו של המחקר בנושא זה מושפע מעמדות אישיות שגובשו לא על פי אמות מידה מחקריות בלבד . לשומרונים עצמם יש מסורות המייחסות את מוצאם לשבטי יוסף ולכך שהם צאצאי אפרים ומנשה . כוהניהם משתייכים לשבט לוי והם צאצאי פנחס בן אלעזר בן אהרון . הם רואים עצמם שומרים נאמנים של תורת משה ועל כן הם קוראים לעצמם בשם ' שמךים . ' לפי אמונתם , המקום הקדוש שבחר בו האל הוא הר גריזים . הם רואים את תחילתה של העדה כיחידה נפרדת מן האוכלוסייה הישראלית בזמן שבין תקופת השופטים לתקופת המלוכה ובזיקה לאירועים הקשורים לכוהן עלי , למעשיהם של שני בניו , חופני ופנחס , ולשמו של שמואל : ואילי - ) עלי ) היו לו שני בנים שם האחד חופני ושם השני פינחס , בני בליעל היו לא ידעו את ה ... ' בעת ההיא נפלגו בני ישראל שלשה פלגים : פלגה אחת מהם הלכו בחקות הגוים ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם . ופלגה אחת מהם הלכו אחרי אילי בן יפנה ואנשים רבים מהם עזבוהו אחרי ראו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי