תפילה לשלום המלכות ואובור תקוות הגאולה;חוברה על־ידי קהילת 'שארית ישראלי בניו יורק?.1784,?