מאיר ורטה מדוע נוסדה קונסוליה בריטית בירושלים?

מאיר ורטה מדוע נוסדה קונסוליה בריטית בירושלים ? לב . דינור — רב ורע בספריהם של יוסט וגרץ ודובנוב ופיליפסון על תולדות היהודים מינויו של הקונסול הבריטי הראשון בירושלים אינו נזכר כלל . דבר קטן היה אותו מאורע וחוקרים אלה לא נתנו דעתם עליו , אם משלם שלא ידעוהו ואם משום שלא החשיבוהו . כנגד זה עניין המינוי מתחיל לתפוס מקום בהיסטוריוגראפיה הציונית ובספרים על תולדות הארץ והישוב שראו אור אחרי הצהרת בלפור . מקצתה של ספרות זו — וכך הוא הדבר , בדרך כלל , בשלב המוקדם שלה —מסתפקת במועט ומציינת את העובדה לבדה , רוצה לומר שבשנת 1838 הציבה ממשלת אנגליה —או החליטה להציב — קונסול בריטי בירושלים . אולם ברובה הגדול מרחיבים המחברים דבריהם וקושרים אותה עובדה באהדתה של ממשלת אנגליה — ובאהדת הציבור הבריטי בכללו—את רעיון שיבת ציון ובהתעניינותה בישוב היהודי בא ^ וברצונה לפרוש עליו ועל המתישבים שיבואו חסות משלה . אינטרפרטאציה זו מקורה דומני ' ביומנו של לורד שאפטסברי , הפילאנטרופיסט הידוע , שעניין ניצור היהודים ושיבת היהודים לארצם הטרידו והעסיקו הרבה והוא חשוב אצלנו אחד מחסידי אומות העולם . בכ '' ט בספטמבר 1838 הוא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי