נספח ג' מכתבו של אליהו כהן (בן־חור) על המציאות בבריגדה