נספח ב' עמדת ועד החטיבה היהודית הלוחמת (הבריגדה) בנושא עתידה של הבריגדה אחרי המלחמה