II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות תשובות לשאלות של פרק : 1 מקור החוק ( השאלות מופיעות בעמ' ( 27 . 1 א . שמות כד - 8-1 , שלבי הברית ; - משה ניגש כנציג המנהיגים - דיווח לעס על תנאי הברית - קבלת התנאים על ידי העם - תיעוד וכתיבה - מזבח - קבלה מחודשת " , נעשה ונשמע " - זריקת הדם כסימן לברית . ב . תוכן הברית - ה ' מציג לפני העם את תוכן המחויבות ההדדית בין ה ' לבין העם . העם מביע את הסכמתו - "נעשה ונשמע . " . 2 א . לפי דברים כט , 14-9 , השותף לברית הנכרתת עם ה' הם כל עם ישראל בהווה ( פסוקים . ( 10 , 9 ולא רק הם אלא גם "אשר איננו פה עמנו היום" - בני ישראל בעתיד לבוא . ב . בעקבות ברית זאת מעמדו של העם יהיה : עם נבחר לדורות , עם סגולה . . 3 לפי המספור הבא ניתן לראות כיצד אפשר לזהות בקטע עד 13 דיברות : . 1 אנכי ה' אלהין ; אשר הוצאתיןל מארץ מצרים מבית עבדים : . 2 לא יהיה לין ; אלהים אחךים על 3 ני : nK'jm n < . 3 לןל פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת r 1 . 1 לא תשתחוה להם ולא תעבךם כי אנכי ה' אלהין : אל קנא פקד עון אב י ת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי : ועשה חסר לאל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית