גרזינים מהתקופה ?miuo'rnsn? במרכז הצילום: גרזן טנמצא ?J1n'9ro? ארכאולוגיות,בחפירות התגלה רק הלהב של הגרזן,ואילו ידית ?\)7\?ץ ודרך הקדירה שוחזרו על פי ממצאים ארורים,הגרזן טימט ככלי עבודה נפ?,^?אך גם ככלי נשק. החוק בדברים ?u 1? מציג מקרה מוות סגרזן כאבטיפוס של הרג בשוגג: "ואשר ;נא את-רעהי כיער לחטב עעים ונךרוה ידו כגר?//? לכרת העץ ?art bra?־־b מן העץ ומצא את רעהו ומת" (דברים יט?(5,?