ברנרדו ,ין1 "הנביא אלישע והאלמנה" ?1640)? בערך,טמן על בד?,(? אלישע 0בקש סהאיטה כלים ריקים טאליהם, באורח נם,היא תיצוק שמן שימרנ0 אותה ואת בנה