"סעודתו ?>1a? פנעגרוא'ל?,"? תרורי?1;? על 9י ציור של גוסטב דורה?.(1883- n (SE? הציור מציג את גרגרנותו Vw ארוד מגיבורי הספר,הענק פנגוגרואל.הגו גרנות היא אחת התכונות המרכזיות המאפיינות אח התנהגותו של "בן סורר ומורה?."? החוק בדברים כא?8.?ו ?,21-? מתאר את הבן שאינו מציית להוריו כשהוא זולל וסובא. בן זה?U9/1/JD,? בבית הדין, מגלם את היפוכו של הבן המכבד את ההורים ^