^ "בית דין?,"?ציור מתוך עמוד הפתיחה ל"טור חושן מטפנ?"1? בספר "ארבעת הג1ורים" סאת ר' יו1קב בן אטר (מנג11בה, איסליה?.(1435,? הצייר הדגיש את המעמד המיוחד טל ?Q'u911yn? בכך טעיצב את דמויותיהם גדולות יותר מדמויות האנדים הבאים לבית הדין, בין הד"ניט בולג1ת דמות והושבת על כיסא מפואר - זהו כנראה אב בית הדין,בכיר השופגדם