ךמבךנךט ואן ר"ן?",?משה מנפיץ אח לוחות הבריח" ?,1659)?שמן על בד?.(? ניפוץ 7־1ר?!1?ר;הברית בעקבות רוטא העגל מתקשר לתפיסת הלוחות כחלק מברית.העם הפר את הברית בכך טעבד את העגל,ובתגובה "קרע י מ?1'<?ה את ה"חוזה" - ג11א שבר את הלוחות וקבע בכך טאינם תקפים עוד