קורם המפקדים הראשון של ה"הגנה" (ה"קומדיאנשצ'יקעס?(1921) (''?