כרוז הועד המרכזי של " פועלי־ציוך על קרבנות סגירה ייסוד השומר" "