מבנה ?,,?ארגוו ההגנה" בסוף מאי 1948 וכפי ש-צח"ל המשיך לקיימו ביוני 1948