שער גליון פברואר ?)48?י ו של שבוטו\ הצבא הבר־ט' ?.SnUicr?