משרד רישום במחנה ע1בו" מלחמה מצרים ?")?מכלאה מ?("1 '0?