השבויים הערבים במלחמת העצמאות - אהרן קליין

תואמצעה השבויים הערבים תמחלמב במלחמת םיברעה העצמאות אהרן קליין במחצית . לארשיב השנייה םייובש של הנחמל חודש , 6 ינואר 300 ה 1949 יברעה הובל יובשה השבוי לבוה הערבי 1949 ה ראוני 6 , 300 שדוח למחנה לש שבויים היינשה בישראל תיצחמב . מספר 1949 , השבויים ראורבפ לש הגבוה ןושארה ביותר עובשב במלחמת םשרנ העצמאות תואמצעה נרשם תמחלמב בשבוע רתויב הראשון הובגה של םייובשה פברואר 1949 רפסמ , ועמד : םייזכרמ על 376 םיינש 6 , שבויים םהמ , םייובש . אלפי תונחמ השבויים השימחב הוחזקו וקזחוה בחמישה םייובשה מחנות יפלא שבויים . םייובש , מהם שניים 376 , 6 מרכזיים לעדמעו : האחד םע . הפיחל באלג' םורדמ ליל אלקיבליה , תילתעב שעל ינשהו יד ) הרצליה תולילג םויה ( היום ( הילצרה גלילות ) די והשני לעש בעתלית הילביקלא , מדרום ליל' גלאב לחיפהדחאה . עם החתימה - סרמ םישדוחה על הסכמי ךלהמב שביתת םייובשה הנשק יפוליחו עם מדינות ברע ערב תונידמ וחילופי םע קשנה השבויים תתיבש במהלך ימכסה החודשים לע המיתחה מרסאפריל דנפרסב 1949 ןורחאה , שוחררו םייובשה דוב הנחמ השבויים . תונחמה ונסגרו תיברמ מרבית ורגסנו המחנות םייובשה . מחנה בוד השבויי...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור