לסוגיית השבויים הישראלים במלחמת העצמאות - דניאל נדב

לסוגיית תואמצעה השבויים תמחלמב הישראלים םילארשיה במלחמת םייובשה העצמאות תייגוסל דניאל בדנ לאינד נדב כאלף תעב יברעה שבויים דצה עבריים ידיב מארץ ישראל ולפנ — דחי םג — םיחרזאו חיילים ואזרחים םילייח — גם לארשי ץראמ יחד — נפלו בידי םיירבע הצד םייובש הערביףלאכ בעת המלחמה םה . ' ידועית . אחדים ךרע מהם ילעב פרסמו םקלח ספרי , הצרא זיכרונות םבוש רחאל לאחר תונורכיז שובם ארצה ירפס , חלקם ומסרפ בעלי םהמ ערך םידחא תיעודי . המחלמה ' . הם העלו םינקתמב פרשיות םויקה מימי יישקב שביים םתדימע , למן נסיבות ךרד , יבשב נפילתם םתליפנ בשבי , תוביסנ דרך עמידתם ןמל , םייבש בקשיי ימימ הקיום תוישרפ במתקנים ולעה שהוחזקו , יתטיש רקחמ בהם , וכלה רשפאתה בשמחת תונורחאה החזרה םינשב לביתם . קר אך ךא רק . םתיבל בשנים הרזחה האחרונות תחמשב התאפשר הלכו מחקר , םהבוקזחוהש שיטתי , הנסמך לא הרבחמו על תיעוד םילארשיה בן זמנו םייובשה , שמרחיב תייגוסב את היריעה העיריה בסוגיית תא ביחרמש השבויים , ונמז הישראלים ןב דועית ומחברה לע ךמסנה אל , " המעטפת םודאה בלצה החיצונית ןוגכ , " םיימואלניבה - המגעים עם םימרוגהו מדינות ברע ערב תונידמ והג...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור