המח"ל- מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצמאות - יעקב מרקוביצקי

המח "ל- מתנדבי חוץ לארץ במלחמת העצאות יעקב מרקוביצקי מבוא אובמ למעלה ונגרואו מ וסיוגש 20 אלף , םישדח מכלל םילוע המגויסים ויה במהלך תואמצעה מלחמת תמחלמ העצמאות ךלהמב היו םיסיוגמה עולים ללכמ חדשים ףלא , שגויסו 20 מ ואורגנו הלעמל על םות ידי רחאל שליחי לארשי ה"הגנה תנידמל " באירופה ועיגה ובמחנות םבור . ןיסירפק קפריסין תונחמבו . רובם הגיעו הפוריאב למדינת "הנגה ישראל " ה יחילש לאחר ידי תוםלע השלטון התואב הבריטי . ץראל ץוח ב 15 סויג במאי 1948 — ל" חג . הארקנ תגבורת וז חיונית תינויח זו תרובגת נקראה . גח 1948 "ל יאמב — גיוס 15 חוץ לארץ ב יטירבה . ןוטלשה באותה עת תוצראמ גויסו והשתלבו ) םידוהי םתיברמ במערכת ( םיבדנתמ הצבאית למעלה 000 , 4 מ מ הלעמל 4 , 000 מתנדבים תיאבצה תכרעמב ( מרביתם ובלתשהו יהודים ) מארצות וסיוג תע העולם ' , רבים . היינשה מהם םלועה בעלי תמחלמב ניסיון קרבי תירבה בצבאות תולעב בעלות תואבצב הברית יברק במלחמת ןויסינ ילעב העולם םהמ השנייה םיבר , ' . םלועה מח"ל - להגדרתה של תופעה העפות לש התרדגהל - ל"חמ על הצרא פי הנחיות ואבש , אגף םישנא כוח " ובשחנ אדם ( אכ ל"" חמ א ) במטה ישנ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור