מנתוני הטבלה המובאים להלן36 ניתן ללמוד על משקלם של העולים במערכת הצבאית: