קווים חיצוניים 'לעומת קווים פנימיים' במלחמת העצמאות הישראלית (תש"ח-תשט) אתגרים אסטרטגיים ואופריטיביים באמנות המלחמה - מאיר פעיל

קווים ' םיימינפ חיצוניים םיווק' לעומת תמועל קווים ' םיינוציח פנימייםםיווק' במלחמת 1 ( ג / ' 1 " ת-ח העצמאות 1 " עת ( תילארשיה הישראלית תואמצעה ( תש " ח- תמחלמב תשט ) אתגרים אסטרטגיים ואופריטיביים באמנות המלחמה מאיר ליעפ פעיל ריאמ א . מושגים בתיאוריה הצבאית תיאבצה הירואיתב םיגשומ ' קווים יפרגואיג פנימיים בחרמ ' הם יככותב מכלול , תיסחי צירי תנועת , םירצקה האורך בחורהו והרוחב ךרואה הקצרים תעונת , יחסית יריצ , לולכמ בתוככי םה מרחב ' םיימינפ גיאוגרפי םיווק נתון תוחוכה , המאפשרים דגנכ תוריהמב לכוחות סרפתהלו הצבאיים הפועלים זכרתהל וברקב בקרבו םילעופה להתרכז ולהתפרס םייאבצה תוחוכל במהירות םירשפאמה כנגד הכוחות , הצבאיים דימשהל העוינים וא / ו ותוא האופפים שובכל את המגמב המרחב המינפ , והלוחמים םימחולהו פנימה , בחרמה במגמה תא לכבוש םיפפואה אותו םיניועה ו / או להשמיד םייאבצה את הכוחות הלוחמים המצויים בתוכו . . וכותב םייוצמה םימחולה תוחוכה םיב ' קווים , השביב חיצוניים , תיסחי ' הם , םיכוראה מכלול צירי בחורהו תנועת ךרואה האורך תעונת והרוחב יריצ הארוכים לולכמ םה , יחסית ' םיינוציח , ביבשה םיווק , בים ...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור