(עד רביבים יו?15-? במאי לדרום ) של בי/ מלחמי קופח רורא ;ר^ ?£'? מאומ 1ו?. 1\/?