הכרעה צבאית בצל התגוששות מדינית: המלחמה הישראלית-מצרית, תש"ח-תש"ט (1949-1948) - דוד טל

הכרעה המחלמה צבאית : ת'נ'דמ בצל תוששוגתה התגוששות לצב מדינית : המלחמה הערכה הישראלית 1948 -מצרית , 1 ג " תש שת - " חח " - תש שת " ט ' ) רצמ 1948 -ת ' - לארש ( ' 1949 דוד טל הקדסה הסדקה הלחימה םיירצמה בחזית תוחוכה הישראלית לש םתשילפ -מצרית םע החלה 1948 , ב יאמב 15 במאי 15 ב 1948 הלחה , עם תירצמ פלישתם - תילארשיה של הכוחות תיזחב המצריים המיחלה לארץ 1948 , , ועם ויתסמ זאת , קר המלחמה הלהנתה המשמעותית םיירצמה תוחוכב של צהל""ל הצ בכוחות לש תיתועמשמה המצריים התנהלה המחלמה רק , תאז מסתיו םעו 1948 , ץראל , כאשר הפוקתה צה" ינב ל יצא ברקב למתקפה . בגנהמ כוללת םיירצמה במטרה תוחוכה לסלק תא את קלסל הכוחות הרטמב המצריים תללוכ מהנגב הפקתמל . בקרב אצי בניל" התקופה הצרשאכ היו תילארשיה שהאשימו הטילשה את הממשלה תחטבהל והצבא םיצמאמ כי אינם יד משקיעים םיעיקשמ די םניא מאמצים יכ אבצהו להבטחת הלשממה השליטה תא ומישאהש הישראלית על חנזומ הנגב בגנה . לביקורת ןיינעש הצטרף השוחתהו גם מפקד , גירש חטיבת םוחנ " , "בגנה הנגב , "" תביטח נחום שריג דקפמ , והתחושה םג ףרטצה שעניין תרוקיבל הנגב . בגנה מוזנח הביאה . בגנה את...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור