המערכה על יפו וסביבותיה - יעקב פלג

המערכה היתוביבסו על ופי יפו לע וסביבותיה יעקב פלג יפו , הא'זור ומשמעותו לערבים וליהודים םידוהילו םיברעל ותועמשמו רוז' אה , ועדת הנידמה האו" ימוחתב ם המיוחדת ופי ריעה מ 1947 תא ( לילכהל אונסקו"פ הצילמה ) המליצה ) פ" להכליל וקסנוא ( את 1947 העיר מ תדחוימה יפו בתחומי ם" ואה המדינה תדעו היהודית יפ לע , העתידה לארשי ץראב , כחלק ידוהיה מאיזור בושייה תל אביב בל , היהש שהיה , לב ביבא לת היישוב רוזיאמ היהודי קלחכ בארץ ישראל , הדיתעה , תידוהיה על פי העיקרון רבמבונב של 29 רוב מ דמוגרפי ם" ואה תרצע . בניגוד לש להמלצה הקולחה זו תינכותב , בתוכנית , וז החלוקה הצלמהל של דוגינב עצרת . יפרגומד האו"ם מ בור 29 לש בנובמברןורקיעה 1947 הטלחה נקבעה . ףופצ יפו ידוהי כחלק בושיי מהמדינה בלב הערבית תיברע תעלבומ — מובלעת — תיברעה ערבית הנידמהמ בלב יישוב קלחכ יהודי ופי צפוף העבקנ . החלטה 1947 זו נבעה מן התפישה שיש צורך . תונידמה לתת יתשמ נמל לכל תחא אחת לכל משתי למנ תתל המדינות ךרוצ . שיש השיפתה ןמ העבנ , םולש החלטת יסחי החלוקה ךות , וז התייחסה דצב וז , תונידמ להנחת יתש היסוד םויק של לש קיום דוסיה שתי תחנהל מדי...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור