המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות, נובמבר - 1947 אפריל 1949 - משה ארנוולד

, תואמצעה המערכה הצבאית תמחלמב בירושלים םילשוריב במלחמת תיאבצה העצמאות הכרעמה , 1949 נובמבר לירפא 1947 - - 1947 אפרילרבמבונ 1949 דלוונרא משה ארנוולד השמ מבוא אובמ ) עצרת םוטרפס האוסופרוק "ם החליטה ( דרפנ ב ףוג 29 היהת בנובמבר םילשורי 1947 יכ כי 1947 ירושלים רבמבונב תהיה 29 גוף ב נפרד הטילחה ( קורפוס ם" ואה ספרטום תרצע ) שארבש מבחינה מדינית , עבקנ הטלחהב , שינוהל . על ם" ואה ידי מועצת םשב לעפתש נאמנות תונמאנ שתפעל תצעומ בשם ידי האו" לע ם . להוניש בהחלטה , תינידמ נקבע , הניחבמ שבראש לש העיר חרזא ירושלים אלו , ידוהי יעמוד וא מושל יברע מטעם היהי מועצת אלש , תונמאנה הנאמנות תצעומ , שלא יהיה םעטמ ערבי לשומ או דומעי יהודי , םילשורי ולא אזרח ריעה של ; שתי ותונמתה המדינות תעב העתידות םילשורי לקום ריעה בארץ ישראל בשות אל ףאו , ואף , לארשי ץראב לא תושב העיר םוקל ירושלים תודיתעה בעת תונידמה התמנותו יתש . ; לרשותו םידוהי וא תעמוד םיברע משטרה ויהי אלו שאנשיה לארשי ץרא לא יהיו יבשות תושבי ויהי ארץ ישראל אל הישנאש ולא הרטשמ יהיו ערבים דומעת אוותושרל יהודים . . ירושלים תיברעהו תהיה תידוהיה מפורזת — ת...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור