רו־ריר לירושלים בח.קופיו רויאע1ו?\*?ו (עדי. ־15 במאי) של מלחמח?/>//<K>yyf>.?