הקרב על ירושלים: המלחמה הישראלית-ירדנית, 1948 - דוד טל

הקרב 1948 על , ת'נדר ירושלים - ' ת : ' לארש המלחמה ' ה המחלמה ה'שראל ' : םילשורי ת-ירדנית לע , 1948 ברקה דוד לט דוד טל המלחמה , אסיג דחמ בין , האטבתה ישראל וירדן וז הדבוע היתה . םילשורי למעשה מלחמה לע המחלמ על ירושלים השעמל . התיה עובדה ןדריו זו התבטאה לארשי ןיב , מחד המחלמה גיסא , בגיזרה תייגטרטסא הצרה לע שבה תערכמה נלחמו התעפשהב שני הצדדים אסיג , ומאידך ךדיאמו גיסא , םידדצה בהשפעתה ינש ומחלנ המכרעת הבש על הרצה אסטרטגיית הרזיגב ניהול ילארשיה המלחמה דצה קר של ןכש שני , הקלחב הצדדים . קר התפתחות התפצנ וז זו תוחתפתה נצפתה רק . םידדצה בחלקה , ינש שכן לש רק המחלמה הצד הישראלי לוהינ התכונן ענמיהל להיאבק שקיב , יברעה על ירושלים ןויגלה , דקפמ בעוד שג , באלג 'והן טוגב בגוטןהו גלאב ' גש , מפקד דועב , הלגיון םילשורי הערבי לע , קבאיהל ביקש להימנע ןנוכתה ממלחמה םילשורי לע בירושלים המיחלה . שני תועמשמל הצדדים הנוש גם התייחסו ןפואב וסחייתה באופן שונה םג םידדצה למשמעות ינש הלחימה . םילשוריב עלהמחלממ ירושלים ועל לש רשקהב הדרך אליה רקיעב . הפיקוד הילא הירדני ךרדהו םילשורי התייחס ללחימה לע המיחלל על ירו...  אל הספר
העמותה לחקר כוח המגן עש ישראל גלילי ע"ר

ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור