חכח חער־בי בקרב מלכיח ?15-14) iiifx^h? מאי ?(1948? ר,ערר?Don!* 1 ?! r\\r>\>!-.,? ר,ערכ"מ כי/ובימ באגליי;