איע1 ה"הגנה" ו0מל בריטי בכניסה לנמל חיפה לארור כיבועו העיר