כיב?/)1> y 01? וסביבי (בגזסגרח. גזב^ע 'י?»>?ח.ח?('?