טבלה ?:3? סדר הכוחות (הרע1מי) בחזית אר'ץ־ישראל בסוף ההפוגה הראשונה'