^ל ה ?0 : 2?דר הכוח1ת (הרשמי) בחזית ארץ־ישראל ב0וף מאי 1948י