המתחם המצרי המבוצר בניצנה. לאחר קרבות קשים נכבש המתחם המבוצר על־ידי גדוד 82 וגדוד הפשיטה הממוכן ?.89?