מפת הרצף הטריטוריאלי היהודי ערב הכרזת המדינה (מאי ?.(1948?