מפת הניתוק של הרצף הטריטוריאלי היהודי בסוף מארס ?.1948?