inon־ בערים ו ב־22 בפברואר 1948 הוחנו שתי מכוניות תופת בריטיות מלוות במשוריין ברחוב בן־יהוז־ה בירושלים. בפיצוץ נהרגו כ־50 בני־אדם, בהם נשים וילדים.