חלק ג המערכה הצבאית 30 :בנובמבר 1947 - 10 במארס 1949