?>:?טה; משטרת עיראק סוידאן (מצודת יואב?.(? מצודת המשטרה הבריטית מדגם טיגרט שעל כיבושה נערכו שמונה התקפות. עבר לדף: ירושלים במלחמה?-,? מחסום בררווב יפו. מציורי מלחמת העצמאות של לודוויג בלום, ?.1948-1947?