כינוס בלודאן, 17 ביוני ?.1946? שלושים נציגים משמונה מדינות ערביות דנו בתגובת מדינות ערב על הדין וחשבון של ועדת החקירה האנגלו־אמריקנית והחליטו לדחותו מכול וכול.